รวมชาดก ต่าง ๆ

 

ทีปังกรพุทธเจ้า

พระเจ้าสีวิราช
นันโทปนันทนาคราช กุสราชชาดก
พระเจ้ามันธาตุราช สาธินราชา
โคตติลคันธัพพราชา ปัญจาวุธชาดก
จุลลกาลิงคชาดก ขันติวาทิชาดก
ท้าวพกพรหม มาตังคบรมโพธิสัตว์
มหาปนาทชาดก สุรุจิชาดก
พญาฉัททันต์ พระเทวทัต-พระโพธิสัตว์
มหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้า - อาฬวกยักษ์
อานิสงส์การกวาดลานวัด บุญกริยาวัตถุ ๑๐
รุกขธัมมชาดก การสามัคคี อย่าวางใจคน จะจนใจเอง
........ .......
........ .......
........ .......