มงคลที่ ๒๙
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง
การเห็นสมณะทั้งหลาย เป็นอุดมมงคล

    สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง นามะ อุปะสังกะมะนุฏฐานานุสสะ ระณะสะวะนะทัสสะนันติ.

   บัดนี้ จักแสดงในมงคลที่ ๒๙ ตามบาลี อรรถกถาว่า สมณานัญจะ ทัสสะนัง แปลความว่า การเห็นซึ่งสมณะทั้งหลาย ผู้มีสันดานอันระงับจากกิเลสด้วยจักษุ คือ ตาหรือด้วยปัญญา คือ ใจ จัดเป็นมงคลอันประเสริืฐโดยวิเศษ เหตุจะนำมาด้วยใจศรัทธาเลื่อใส

   อธิบายว่า ความเห็น มี ๒ อย่าง คือ เห็นด้วยตาที่แลเห็น ๑ เห็นด้วยใจที่อาศัยปัญญา ๑ ความเห็นด้วยตาเป็นทางกามาวจร ความเห็นด้วยปัญญาเป็นทางโลกุดร ความเห็นด้วยตาหรือวัตถุที่ควรจะเลื่อมใส คือ เพศบรรพชา มีภิกษุสามเณรเป็นต้น จัดเป็นมงคลความเจริญตาเจริญใจ อีกอย่างหนึ่ง ได้เห็นผู้ปฎิบัติ กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา น่าเลื่อมใสจะเป็นหญิงหรือชาย คฤหัสถ์หรือบรรพชิต มีฤๅษีดาบสเป็นต้น ก็จัดเป็นมงคลความเจริญได้

   อนึ่ง เข้าไปอุปัฏฐากปฎิบัติแก่ท่านผู้มีศีลมีคุณอันงาม คือ สมณะพราหมณ์ที่มีกิเลสอันระงับจากสันดานก็ดี การที่ได้เห็นได้ฟังได้ระลึกถึงท่านผู้สิ้นกิเลส ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นมงคลความเจริญตาเจริญใจให้ความศรัทธาเลื่อมใสในศีลคุณ จัดเป็นมงคลหนทางสุคติโลกสวรรค์ทั้งสิ้น อนึ่งการเห็นท่านผู้สิ้นกิเลส เป็นเหตุให้มีนิสัยแก่พระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้า ดังเช่นนิทานเรื่องนกเค้า เรื่องพราหมณ์ชาวเมืองปาตลีบุตรและเรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะ ฯลฯ เป็นต้น...

            ย้อนกลับ         ปิดหน้านี้         ถัดไป