มงคลที่ ๒๐
มัชชะปานา จะ สัญญะโม เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา เป็นอุดมมงคล

    บัดนี้ จักได้วิสัชนาในมัชชะปานะ จัดเป้นมงคลที่ ๒๐ ตามพระบาลี อรรถกถา โวหาราธิบายว่า มัชชะปานา จะ สัญญะโม แปลว่า บุคคลทั้งหลายมีความสำรวมระวังรักษา ไม่ดื่มกินน้ำเมา คือ สุราเมรัย เป็นน้ำเมาเครื่องดองของทำให้เกิดความประนาท จัดว่าเป็นมงคลความเจริญอันประเสริฐ

    ถามว่า สุรามีกี่อย่าง แก้ว่า มี ๕ อย่าง คือ ปิฏฐุสุรา สุราทำด้วยแป้ง ๑ ปุวะสุรา สุราทำด้วยขนม ๑ โอทะนะสุรา สุราทำด้วยข้าวสุก ๑ ติณะปักขิตาสุรา สุราทำด้วยแป้งเหล้า ๑ สัมภาระสังยุตตะสุรา สุราทำด้วยเครื่องปรุงต่าง ๆ มีของเผ็ดร้อนเป็นต้น ๑ รวมเป็น ๕ อย่าง

    เมรัยมีอยู่ ๕ อย่าง คือ ปุปผาสะโว เมรัยทำด้วยดอกไม้ ๑ ผะลาสะโว เมรัยทำด้วยผลไม้ ๑ มัทธะวาสะโว เมรัยทำด้วยผลจันทน์เป็นต้น ๑ ตะพาสะโว เมรัยทำด้วยน้ำอ้อย ๑ สัมภาระสังยุตโต เมรัยทำด้วยเครื่องปรุงสมอเป็นต้น ๑ รวมเป็น ๕ สุรา ๕ เมรัย ๕ รวมเป็น ๑๐ นี้ จัดเป็นน้ำเมาทั้งสิ้น บุคคลผู้ใดเว้นได้ไม่ดื่มกิน จัดเป็นมงคลอันประเสริฐ...

            ย้อนกลับ         ปิดหน้านี้         ถัดไป