มงคลที่ ๑๔
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง
การงานอันไม่อากูล เป็นอุดมมงคล

    ณ บัดนี้ จักได้วิสัชนาในมงคลที่ ๑๔ ตามพระบาลี อรรถกถาและโวหาราธิบายต่อไป ดำเนินความว่า อะนากุลา จะ กัมมันตา เป็นต้น แปลว่า บุคคลใดไม่มีความเกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง มีทำไร่ไถนาค้าขายและเลี้ยงโคเป็นต้น จัดเป็นมงคลอันประเสริฐ ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าสิ้นกาลนาน

   ความว่า บุคคลใดไม่เกียจคร้านมีความเพียรความหมั่นขยันทำการวานไม่คิดเบื่อหน่ายว่าเช้า ว่าสาย ว่าหนาว ว่าร้อน จักทำการงานสิ่งไรไม่ทอดทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เร่งรีบทำการงานไม่หยุดหย่อน นอนและนั่ง การทำงานไม่รอรั้งรังเกียจผู้ใดผู้หนึ่ง ทำการงานรู้กำหนดกาลและประเทศเป็นที่สังเกต ไม่ทำด้วยความหลง ทำการงานให้ตรงแก่ที่จะได้ทรัพย์ ไม่ทำด้วยนับเอาแต่เวลาราตรี ทำการงานด้วยห่วงประโยชน์ความเจริญ ทำการงานไม่เกินแก่กำลังตน ทำการงานปรารถนาผลในชาตินี้และชาติหน้า จึงเรียกว่า อะนากุลา จะ กัมมันตา ทำการไม่อากูลไปด้วยโทษ ย่อมให้ได้สำเร็จประโยชน์ ได้ทรัพย์สมบัติในชาตินี้และชาติหน้า..

            ย้อนกลับ         ปิดหน้านี้         ถัดไป