PDA

View Full Version : * ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์ “ หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร (ฉบับแปลและอธิบาย) ”Metadham
19-04-06, 12:04 PM
*** ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์ “ หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร (ฉบับแปลและอธิบาย) ” ***

ขอเจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่าน

อาตมาได้ดำเนินการแปลหนังสือวิปัสสนาภาวนาของพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) คือ มหาสติปัฏฐานสูตร (ฉบับแปลและอธิบาย) เป็นคัมภีร์แปลและอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตรโดยละเอียด โดยอ้างอิงอรรถกถาและฎีกาของมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้หนาราว 300 หน้า ค่าพิมพ์เล่มละ 70 บาทในจำนวนพิมพ์ 1 หมื่นเล่ม จึงขอแจ้งให้ท่านสาธุชนได้ทราบเพื่อร่วมบุญในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

วิธีบริจาค
1. ท่านผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “ มหาสติปัฏฐานสูตร ” (ฉบับแปลและอธิบาย) ให้บริจาคโดยโอนเงินไปที่ ชื่อบัญชี - พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร (พิมพ์หนังสือสติปัฏฐาน) ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 503-0-25140-5

2. ส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร ปณ. ลำปาง

*เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งหนังสือและใบอนุโมทนาบัตรไปให้เจ้าภาพผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน จึงขอให้ท่านผู้บริจาคส่งสลิปการโอนพร้อมรายชื่อและที่อยู่ + เบอร์โทรฯของผู้โอนมาที่

พระคันธสาราภิวงศ์
ที่อยู่ : ๓๗ วัดท่ามะโอ ต. เวียงเหนือ อ. เมือง จ. ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทร : (๐๕๔) ๒๒๘-๘๑๙ อีเมล์ : tamaoh24@gmail.com

การบริจาคร่วมสร้างหนังสือมีอานิสงส์มากเพราะหนังสือธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าผู้สามารถเทศน์และสั่งสอนเวไนยชนได้ จัดว่าเป็นการธำรงรักษาพระศาสนาและจุดประกายแห่งปัญญาแก่ปวงชน เหมือนการจุดประทีปในที่มืด และบอกทางแก่คนหลงทาง เพื่อประโยชน์แก่มวลชนตลอดกาลนาน

ขออนุโมทนากุศลจิตของทุกท่าน
พระคันธสาราภิวงศ์
วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง