หน้าบ้าน   บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ  หน้าสารบัญ
Click ที่เรื่องนั้น ๆ

ความรู้เรื่อง
พระไตรปิฎก

เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์

ข้อความน่ารู้
จากพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎก

พระสุต
 ตันตปิฎก

พระอภิ
 ธรรมปิฎก

พระไตรปิฏก
  ฉบับแปล
   ๔๕ เล่ม

คำค้นหา
 พระไตรปิฎก

ชาดก

ธรรมปฏิบัติ

 


แผนที่พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

คำกล่าวหน้าเว็บ
เว็บนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม พระไตรปิฎก ในเนื้อหาของพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม และโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม พระไตรปิฎก โดยการจัดทำนี้ ได้ช่วยกันพิมพ์กัน 3 คน จากหนังสือ "พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากประไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม" โดยคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ

ธรรมทาน
ผู้จัดทำไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำเว็บ หรือโปรแกรมกัน แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย บุญกุศลใด ๆ ในการทำเว็บนี้ขอบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วทั้งหมด จงส่งผลให้กับคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือพระไตรปิฎกทุก ๆ ท่าน ผู้จัดทำและทุก ๆ ท่านด้วยเทอญ ขออำนาจบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ จงดลบันดาลให้ผู้จัดทำเว็บและครอบครัว และทุก ๆ ท่านที่เข้ามาอ่านเว็บ และสรรพสัตว์ทั่วสากลโลกจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการ สำเร็จเข้าสู่พระนิพพานโดยเร็วเทอญ

สิ่งใดผิดพลาด
หากเกิดการปรามาส พลาดพลั้งโดยมิได้เจตนา ขอจงอดโทษแก่ผู้จัดทำด้วยเทอญ และหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือสิ่งที่ต้องการให้แก้ไข ขอความกรุณาช่วยแจ้งด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน
ขอขอบคุณ

จาก ผู้จัดทำเว็บ

2004.4.25 by 3 nang
webmaster@larnbuddhism.com

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ