อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง 

ทุกข์ : ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ 

สมุทัย : ความจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้เกิดทุกข์ 

นิโรธ : ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

มรรค : ความจริงอันประเสริฐคือ แนวทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหือแห่งทุกข์